Zorgstructuur

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws ontdekken. Op school stimuleren wij deze natuurlijke ontwikkeling. Als de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt bieden wij een kind extra hulp.  Om te weten welke kinderen hulp nodig hebben moeten wij hen goed volgen. Dit doen wij door middel van een leerlingvolgsysteem. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt in groep 1 en 2 gevolgd m.b.v. de leerlijnen jonge kind, in de groepen 3 t/m 8 met Zien. De kernvakken als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen volgen we met de Cito-toetsen. De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen nauwlettend bij.  Meerdere keren in het jaar vindt er een overleg plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider, waarin alle kinderen besproken worden. Mocht er hulp nodig zijn dan kan dit door de volgende personen gebeuren.

Tutor

In de groepen 1 en 2 komt 2 dagdelen per week een tutor,  zij geeft kinderen met een taalachterstand pre-teaching. De kinderen krijgen in een kleine groep de woorden al aangeboden die in de klas aan de orde gaan komen. De kinderen kunnen daardoor de klassikale instructie beter volgen. De taalachterstand kan ingelopen worden en belemmert op deze manier niet de verdere ontwikkeling van een kind.

Remedial teacher

De remedial teacher helpt kinderen die met een (bepaald) onderdeel van een vak moeite hebben. Zij geeft extra instructie en oefeningen voor een bepaalde tijd. De remedial teacher maakt  hiervoor een handelingsplan waar onder andere een duidelijk doel in staat. De RT-er werkt samen met de leerkracht en intern begeleider, zodat het geleerde buiten de klas ook binnen de klas bij de lessen toegepast kan worden.

Intern Begeleider

De intern begeleider bewaakt de zorg binnen een school, zij zorgt ervoor dat er een doorgaande lijn is.  De intern begeleider is voor ouders en leerkrachten een vraagbaak. Wanneer er zorgen zijn rond een kind zal dit eerst met de leerkracht besproken worden. Eventueel kan de leerkracht advies vragen aan de IB-er. Wanneer dit niet voldoende is zal er een gesprek gepland worden met de leerkracht en de IB-er samen. In dit gesprek kunnen nieuwe handelingsadviezen voor ouders en/of leerkrachten besproken worden. Ook kan de conclusie zijn dat een kind verwezen moet worden naar een externe deskundige. Dit kan  bijv. zijn: De schoolarts, schoolverpleegkundige,  huisarts, logopedist, fysiotherapeut, instelling voor GGZ, enz.

Passend Onderwijs

We proberen elk  kind zo lang als zijn ontwikkeling dit toelaat op onze school te houden en het zo goed als binnen onze mogelijkheden ligt te begeleiden. Mocht dit niet lukken dan kunnen wij in overleg met de ouders een indicatie  voor het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs aanvragen.  In het kader van passend onderwijs zullen steeds meer kinderen het reguliere onderwijs gaan volgen en minder kinderen verwezen gaan worden. Wij zijn al jaren bezig om ons hierop voor te bereiden door bijscholing van al het personeel, inzet van moderne leermiddelen en het goed volgen van de kinderen. Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte mogen wij beroep doen op de expertise en middelen van weer samen naar school, om hen zoveel mogelijk kansen binnen het reguliere onderwijs te geven.