Onderwijsconcept

Leren begint bij het welbevinden van uw kind(eren). Door een open houding van de leerkrachten en kijkend naar de talenten en mogelijkheden van uw kind bieden we veiligheid en structuur. Door te werken met verschillende werkvormen komen we tegemoet aan de vele talenten die de kinderen van God hebben gekregen. Hierbij denken we o.a. ook aan meervoudige intelligentie.

Handelingsgericht

Wij werken handelingsgericht. De basis voor goed onderwijs begint bij de leerkracht. De leerkracht kijkt, observeert, coacht en begeleidt de kinderen bij het leren. Door een duidelijke klassikale instructie voor in ieder geval de vakken rekenen, lezen, taal en spelling kunnen de kinderen optimaal leren. Na deze korte en krachtige instructie kunnen de kinderen aan het werk. De leerkracht begeleidt de kinderen verder op drie niveaus. 

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Eigenaarschap

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. De Vreedzame School werkt aan een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten.

Ontwikkelen vaardigheden

Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Ontwikkeling

De wereldoriëntatievakken zullen worden gegeven a.d.h.v. de methode Maandtaak (ontwikkelings-gericht werken). Op www.maandtaak.nl vindt u hierover meer informatie. ‘s Middags kan men aandacht geven aan de expressievakken, zoals muziek, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs.

Transparant

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden willen we dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen te werken, kunnen we meer voor kinderen doen dan ieder voor zich. Daarom investeren we in de samenwerking door brede school activiteiten, open lessen voor ouders bij RT en tutorles, open inloop in alle groepen, huisbezoeken, 3 ouderavonden, ouders die mee participeren binnen werkgroepen in de school en ouderpeilingen etc.

Snappet

We willen de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind vanaf groep 5. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken van rekenen, taal en studievaardigheden en sluit aan op de lesmethoden die wij gebruiken.

Voordelen tablet onderwijs:

Een aantal directe voordelen voor leerlingen en leerkrachten zijn o.a.: